Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKII, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 23)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

HKII, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 23)

 

Phòng Đào tạo nhận Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên từ ngày 18/3/2013 đến ngày 22/3/2013 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

1. Lý do, điều kiện bảo lưu:

Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập đã được tích luỹ trong các trường hợp sau:

- Đi du học (kèm theo bản photo Quyết định đi học);

- Sức khoẻ yếu (kèm theo Giấy xác nhận của cơ quan y tế);

- Vì lý do cá nhân, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường và tích lũy được ít nhất 14 tín chỉ.

2. Thủ tục bảo lưu, sinh viên nộp:

- 02 đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (có xác nhận của phụ huynh) (mẫu đơn Download tại đây);

- Bản Kết quả học tập;

- Giấy xác nhận đã trả hết sách Thư viện;

- Thẻ sinh viên.

3. Sinh viên lưu ý:

- Chỉ được bảo lưu những môn học có điểm tích luỹ từ 5 trở lên;

- Chỉ được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập tối đa là 1 năm học;

- Tự kiểm tra điều kiện được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trước khi nộp đơn.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.