Hình thức thi nói và tiêu chí đánh giá thi vấn đáp các môn TA không chuyên HKI nhóm 1 2018-2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

      BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH SƠ CẤP 1

Học kì 1nhóm 1 năm học 2018-2019

I. Đề tài

Topic 1: Personal information

Topic 2: Family and friends 

Topic 3: Interests and hobbies

Topic 4: Your city and country

Topic 5: Your daily routine and lifestyle

II. Hình thức thi

Thí sinh chuẩn bị nội dung các đề tài trên trước khi dự thi kỹ năng nói. Vào phòng thi thí sinh bốc thăm đề thi. Thí sinh không có thời gian chuẩn bị sau khi đã bốc thăm. Mỗi thí sinh thi nói trong khoảng 5 phút.

Bài thi nói gồm 2 phần:

·     Phần 1: Thí sinh tự giới thiệu bản thân (30%)

·     Phần 2: Thí sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên. (70%)

III. Tiêu chí đánh giá

·     Độ chính xác (về ngữ pháp, từ vựng, phát âm): 40%

·     Độ trôi chảy và mạch lạc: 30%

·     Độ đa dạng, phong phú về nội dung: 30%

ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH SƠ CẤP 2

Học kì 1nhóm 1 năm học 2018-2019

I. Đề tài

1.     Places

2.     Famous people

3.     House / flat

4.     Memorable events

5.     Friends

II. Hình thức thi

Bài thi nói gồm 2 phần:

·     Phần 1: Thí sinh trả lời một số câu hỏi của giám khảo về các chủ để đã học. Thí sinh không được chuẩn bị trước  (30%)

·     Phần 2: Thí sinh được ghép cặp để hoàn thành một đoạn hội thoại, sử dụng thông tin cho sẵn. Thí sinh có 5 phút chuẩn bị. (70%)

III. Tiêu chí đánh giá

·     Độ chính xác (về ngữ pháp, từ vựng, phát âm): 20%

·     Độ trôi chảy và mạch lạc: 30%

·     Độ đa dạng, phong phú về nội dung: 30%

·      Sự hợp tác: 20%

ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH SƠ CẤP 3

Học kì 1nhóm 1 năm học 2018-2019

I. Đề tài

1.                               Food and drink

2.                      Holiday plans

3.                      Restaurant

4.                      Cities you visited

5.                      People and the Internet

6.                      Celebrities (Famous people)

II. Hình thức thi

Bài thi nói gồm 2 phần:

·     Phần 1: Thí sinh trả lời một số câu hỏi của giám khảo về các chủ để đã học. Thí sinh không được chuẩn bị trước  (30%)

·     Phần 2: Thí sinh được ghép cặp để hoàn thành một đoạn hội thoại, sử dụng thông tin cho sẵn. Thí sinh có 5 phút chuẩn bị. (70%)

III. Tiêu chí đánh giá

·     Độ chính xác (về ngữ pháp, từ vựng, phát âm): 20%

·     Độ trôi chảy và mạch lạc: 30%

·     Độ đa dạng, phong phú về nội dung: 30%

·      Sự hợp tác: 20%

                           ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1

Học kì 1nhóm 1 năm học 2018-2019

I. Đề tài

1.   A best friend

2.   A teacher

3.   Your favourite photographs

4.   An unhappy trip

5.   Memorable holidays

6.   Holiday plans

7.   A memorable weekend

8.   Family members

9.   A party

10. A favourite weekend

II. Hình thức thi

Bài thi gồm 3 phần:

·        Phần 1: Phỏng vấn – 3 phút (chiếm 30% tổng điểm)

+ Giáo viên phỏng vấn sinh viên về thông tin cá nhân(Tên, tuổi, ngày sinh, nơi sinh, ngành học…) (10%)

+ Giáo viên phỏng vấn sinh viên về những chủ đề quen thuộc (Sở thích, thói quen, thời tiết …) (20%)

·        Phần 2: Tình bày chủ đề - 3 phút - (chiếm 40% tổng điểm)

Sinh viên bốc thăm phiếu thi, chuẩn bị trong 1 phút và trình bày chủ đề trong 2 phút theo các câu hỏi hướng dẫn. Chủ đề bốc thăm sẽ thuộc 1 trong các chủ đề thuộc phần I.

·        Phần 3: Hỏi-đáp sâu – 3 phút (chiếm 30% tổng điểm)

Giáo viên thảo luận với sinh viên sâu hơn về chủ đề ở phần 2

III. Tiêu chí đánh giá

Độ trôi chảy, khả năng diễn đạt:  30%                  Vốn từ vựng:  25%

Cấu trúc ngữ pháp:  25%                           Phát âm và ngữ điệu:  20 %

ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2

Học kì 1nhóm 1 năm học 2018-2019

I. Đề tài

1.    Paces of life

2.   Cities 

3.    Staying healthy

4.    Shopping

5.    Dreams

6.   Ways of doing things

7.   Happiness

8.   Learning Languages

9.   Health problems

10.Advice

II. Hình thức thi

Bài thi gồm 3 phần:

·    Phần 1: Phỏng vấn – 3 phút (chiếm 30% tổng điểm)

+ Giáo viên phỏng vấn sinh viên về thông tin cá nhân(Tên, tuổi, ngày sinh, nơi sinh, ngành học…) (10%)

+ Giáo viên phỏng vấn sinh viên về những chủ đề quen thuộc (Sở thích, thói quen, thời tiết …)(20%)

·    Phần 2: Trình bày chủ đề - 3 phút - (chiếm 40% tổng điểm)

Sinh viên bốc thăm phiếu thi, chuẩn bị trong 1 phút và trình bày chủ đề trong 2 phút theo các câu hỏi hướng dẫn. Chủ đề bốc thăm sẽ thuộc 1 trong các chủ đề thuộc phần I.

·    Phần 3: Hỏi-đáp sâu – 3 phút (chiếm 30% tổng điểm)

Giáo viên thảo luận với sinh viên sâu hơn về chủ đề ở phần 2

III. Tiêu chí đánh giá

Độ trôi chảy, khả năng diễn đạt:  30%                  Vốn từ  vựng:  25%

Cấu trúc ngữ pháp:  25%                           Phát âm và ngữ điệu:  20 %

ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 3

Học kì 1nhóm 1 năm học 2018-2019

I. Đề tài

1.   Fears and phobias

2.   Inventions 

3.   School life and School memories 

4.   Sports 

5.   Education

6.   Technology 

7.   Giving / Sharing news 

8.   Making decision or choice 

9.   Changes 

10.Places

II. Hình thức thi

Bài thi gồm 3 phần:

·    Phần 1: Phỏng vấn – 3 phút (chiếm 30% tổng điểm)

+ Giáo viên phỏng vấn sinh viên về thông tin cá nhân(Tên, tuổi, ngày sinh, nơi sinh, ngành học…) (10%)

+ Giáo viên phỏng vấn sinh viên về những chủ đề quen thuộc (Sở thích, thói quen, thời tiết …)(20%)

·    Phần 2: Trình bày chủ đề - 3 phút - (chiếm 40% tổng điểm)

Sinh viên bốc thăm phiếu thi, chuẩn bị trong 1 phút và trình bày chủ đề trong 2 phút theo các câu hỏi hướng dẫn. Chủ đề bốc thăm sẽ thuộc 1 trong các chủ đề thuộc phần I.

·    Phần 3: Hỏi-đáp sâu – 3 phút (chiếm 30% tổng điểm)

Giáo viên thảo luận với sinh viên sâu hơn về chủ đề ở phần 2

III. Tiêu chí đánh giá

Độ trôi chảy, khả năng diễn đạt:  30%                  Vốn tự vựng:  25%

Cấu trúc ngữ pháp:  25%                           Phát âm và ngữ điệu:  20 %

ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1

Học kì 1nhóm 1 năm học 2018-2019

I. Đề tài

1. Complaining in a restaurant

2. Making requests and Asking for permission 

3. Dealing with problems

4.     Making a complaint in a shop

5. Describing films 

6. Explaining what’s wrong

7. Making recommendations

8.     Booking a day trip

9.     Asking for recommendations

II. Hình thức thi

Thí sinh sẽ thi nói theo cặp do giáo viên chọn ngẫu nhiên. Mỗi cặp sẽ bốc thăm một tình huống cụ thể thuộc 1 trong các đề tài ở phần I và chuẩn bị trong vòng 10 phút sau đó lên đóng vai theo tình huống đã bốc thăm (role-play).

III. Tiêu chí đánh giá

·     Nội dung, Vốn từ vựng và Độ chính xác: 20%

·     Độ chính xác về Ngữ pháp: 20%

·     Độ trôi chảy: 20%

·     Sự hợp tác giữa hai bên: 20%

·     Phát âm: 20%

ĐỀ TÀI THI NÓI

           TIẾNG ANH TRUNG CẤP 2

Học kì 1nhóm 1 năm học 2018-2019

I. Đề tài

1. Requesting services

2. Money and mail

3. Emergencies

4. Messages

5. Meetings

II. Hình thức thi

Thí sinh sẽ thi nói theo cặp do giáo viên chọn ngẫu nhiên. Mỗi cặp sẽ bốc thăm một tình huống cụ thể thuộc 1 trong các đề tài ở phần I và chuẩn bị trong vòng 10 phút sau đó lên đóng vai theo tình huống đã bốc thăm (role-play).

III. Tiêu chí đánh giá

·     Nội dung, Vốn từ vựng và Độ chính xác: 20%

·     Độ chính xác về Ngữ pháp: 20%

·     Độ trôi chảy: 20%

·     Sự hợp tác giữa hai bên: 20%

·     Phát âm: 20%

ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH TRUNG CẤP 3

Học kì 1nhóm 1 năm học 2018-2019

I. Nội dung

Phần 1: Đọc to một đoạn văn (2 điểm)

Phần 2: Trả lời 03 câu hỏi trong cuộc phỏng vấn về một chủ đề (4 điểm)

Phần 3: Trình bày ý kiến về một chủ đề (4 điểm)

Lưu ý: Các câu hỏi có nội dung về các chủ đề thường gặp liên quan đến trải nghiệm và quan điểm cá nhân: du lịch, giải trí, công việc, sức khoẻ, tin tức …

II. Hình thức thi

Thí sinh bốc thăm đề nói và chuẩn bị trong vòng 5 phút trước khi thi. Mỗi thí sinh sẽ có 5 phút để hoàn thành bài thi của mình.

III. Tiêu chí đánh giá

Phần 1: Phát âm (50%), ngữ điệu (30%), ngắt câu (20%)

Phần 2 và 3:

·     Nội dung: 40%

·     Độ chính xác (ngữ pháp, từ vựng, phát âm): 30%

·     Độ trôi chảy: 30%Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.