Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa KH Xã hội & Nhân Văn khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017-2018

     (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa KH Xã hội & Nhân Văn khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

Ngày 11/7/2018, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên→ chọn mục Phiếu báo điểm→ Chọn học kỳ→ Gửi đi.

Các môn sau đây chưa có điểmQuản lý dược (HM311), Khảo sát thực tế ngành du lịch (TR281), Thực tập chuyên ngành lữ hành – hướng dẫn (TR481), KLTN ngành Khoa học máy tính (CS499), KLTN ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (TZ499), KLTN ngành Truyền thông và máy tính (TC499), Thực tập chuyên ngành khách sạn – nhà hàng (TR482), CĐTN ngành Truyền thông và mạng máy tính (TC487), Thực tập ngành Truyền thông và mạng máy tính (IP402), CĐTN: Phát triển phần mềm (SE487), Lý thuyết kỹ năng giao tiếp (NR203C), Thực tập thực tế (VC229), KLTN chuyên ngành Quản trị du lịch (TR499), CĐTN: Hợp tác KTTM Việt Nam – Trung Quốc (AZ458).Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.