Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Mở thi lại học phần Triết học Mác – Lênin (ML111) và học phần Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học (ML112)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 84/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Mở thi lại học phần Triết học Mác – Lênin (ML111) và

học phần Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học (ML112)

Do học phần Triết học Mác – Lênin (ML111), Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học (ML112) chuyển sang học online và thi thực hành trên máy nên nhà trường sẽ mở thi lại, nâng điểm theo hình thức tự luận 2 học phần trên như sau:

Học phần Triết học Mác – Lênin (ML111): mở thi lại lần cuối vào học kỳ I, nhóm 3 năm học 2018 – 2019 (thi lại lần 1 đã tổ chức vào học kỳ III, nhóm 3, năm học 2017 - 2018);

Học phần Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học (ML112): mở thi lại vào học kỳ I và học kỳ II, nhóm 3, năm học 2018 - 2019.

Lưu ý: Sinh viên không đăng ký thi lại hoặc đã thi lại 2 lần mà điểm tổng kết <5 sẽ học lại theo hình thức mới nêu trên.

Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và đăng ký thi lại các học phần trên để đủ điều kiện tốt nghiệp.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.