Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 91/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập  HKI, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

 

Thời gian nhận từ ngày 12/11 đến ngày 14/11/2018 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

1. Lý do, điều kiện bảo lưu:

Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập đã được tích luỹ trong các trường hợp sau:

- Đi du học (kèm theo bản photo Quyết định đi học); 

- Sức khoẻ yếu (kèm theo Giấy xác nhận của cơ quan y tế);

- Vì lý do cá nhân, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường và tích lũy được ít nhất 14 tín chỉ.

2. Thủ tục bảo lưu, sinh viên nộp:

- 02 đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (mẫu đơn Download tại đây).

Lưu ý: Đơn phải có xác nhận của phụ huynh (bố hoặc mẹ), chính quyền địa phương hoặc cơ quan của phụ huynh và cố vấn học tập. Trường hợp phụ huynh mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dânđến làm thủ tục bảo lưu cùng sinh viên thì không phải xin xác nhận của chính quyền địa phương;

- Bản Kết quả học tập;

- Giấy xác nhận đã trả hết sách Thư viện;

- Thẻ sinh viên;

- Lệ phí: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

3. Sinh viên lưu ý:

- Chỉ được bảo lưu những môn học có điểm tích luỹ từ 4 trở lên;

- Chỉ được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập tối đa là 1 năm học; 

- Tự kiểm tra điều kiện được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trước khi nộp đơn.

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.