Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký kiểm tra quá trình và thi kết thúc học phần Triết học (ML111) và Kinh tế chính trị & Chủ nghĩa xã hội khoa học (ML112) Học kỳ 3, nhóm 3, năm học 2018 - 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 21  tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO 

Đăng ký kiểm tra quá trình và thi kết thúc học phần Triết học (ML111)

 và Kinh tế chính trị & Chủ nghĩa xã hội khoa học (ML112)

Học kỳ 3, nhóm 3, năm học 2018 - 2019

I. Quy định chung

Sinh viên đăng ký kiểm tra quá trình và đăng ký thi trên mạng https://dangkyhoc.thanglong.edu.vn:8086 để được dự kiểm tra quá trình và thi các học phần Triết học và Kinh tế chính trị & Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Trường hợp không đăng ký được do lỗi kỹ thuật, sinh viên đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để được hỗ trợ giải quyết.

II. Hướng dẫn đăng ký 

1. Kiểm tra quá trình

a. Các bước đăng ký:

- Bước 1. Sinh viên đăng nhập theo đường link sau https://dangkyhoc.thanglong.edu.vn:8086

- Bước 2. Chọn chức năng Đăng ký lịch kiểm tra

- Bước 3. Lựa chọn thời gian kiểm tra quá trình

b. Thời hạn đăng ký:từ ngày 21/5 đến trước 11h00 ngày 23/05/2019

cThời gian kiểm tra quá trình:Tuần từ ngày 27/5 - 31/5/2019

dSinh viên tra cứu phòng, thời gian kiểm tra quá trình:ngày 24/05/2019

2. Thi kết thúc học phần

a. Đăng ký thi: Tuần 8 của học kỳ (thời gian cụ thể thông báo sau). Các bước đăng ký thi kết thúc học phần tương tự các bước Đăng ký kiểm tra quá trình.

Riêng sinh viênthi lại, nâng điểmđăng ký trên trang webhttp://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họctừ ngày 20/5/2019 đến 16h00 ngày 7/6/2019.

b. Thời gian thi:Tuần 10 của học kỳ.

Ghi chú:Sinh viên thi lại, nâng điểm có thể vào hệ thống E-Learning để tự học và ôn thi các học phần Triết học, Kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học, cụ thể  như sau:

- Bước 1. Đăng nhập hệ thống http://elearning.thanglong.edu.vn

- Bước 2. Bấm nút ba gạch >> Site home >> Nhóm các môn đại cương >> Chọn môn học

- Bước 3. Nhập Enrolment key: tudo

Mọi thắc mắc liên lạc giáo viên Quản lý vận hành môn học:

Đoàn Ngọc Đạt  - Điện thoại: 0982.554.340 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.