Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Học tiếng Anh không chuyên của sinh viên khóa 32 (HK I, nhóm 3, năm học 2019 - 2020)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 84/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Học tiếng Anh không chuyên của sinh viên khóa 32 

(HK I, nhóm 3, năm học 2019 - 2020)

            Sinh viên khóa 32 (trừ ngành ngôn ngữ Anh) sẽ tạm dừng đăng ký học Tiếng Anh không chuyên các trình độ: Tiếng Anh sơ cấp 3 (GE103), Tiếng Anh sơ trung cấp 1 (GE201), Tiếng Anh sơ trung cấp 2 (GE202), Tiếng Anh sơ trung cấp 3 (GE205) và Tiếng Anh trung cấp 1 (GE301) trong học kỳ I, nhóm 3, năm học 2019 - 2020. Nhà trường sẽ xếp học phần khác để thay thế học phần Tiếng Anh cho từng sinh viên.

            Riêng các học phần Tiếng Anh sơ cấp 1 (GE101) và Tiếng Anh sơ cấp 2 (GE102)sinh viên đăng ký học bình thường như hướng dẫn trong Thông báo đăng ký học đã đăng trên web http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC.

Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện.


Tin mới

Các tin khác