Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kế hoạch mở các lớp học phần ngành Hệ thống thông tin, ngành Truyền thông và mạng máy tính, ngành Y tế công cộng, ngành Dinh dưỡng, ngành Việt Nam học năm học 2019 – 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 90/TB-ĐT

                 Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019     

THÔNG BÁO

Kế hoạch mở các lớp học phần ngành Hệ thống thông tin, ngành Truyền thông và mạng máy tính, ngành Y tế công cộng, ngành Dinh dưỡng, ngành Việt Nam học 

năm học 2019 – 2020

TT

Mã học phần

Tên học phần

Học kỳ

I

II

III

I. Ngành Hệ thống thông tin

1

CF212

Cấu trúc dữ liệu

x

2

CS100

Tin đại cương

x

3

CS121

Ngôn ngữ lập trình

x

4

CS122

Lập trình hướng đối tượng

x

5

CS212

Kiến trúc máy tính

x

6

IP403

Thực tập ngành hệ thống thông tin

x

7

IS222

Cơ sở dữ liệu

x

8

IS314

Hệ thống thông tin

x

9

IS315

Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

x

10

IS316

Hạ tầng công nghệ thông tin

x

11

IS322

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

x

12

IS325

Cơ sở dữ liệu phân tán

x

13

IS326

Khai phá dữ liệu

x

14

IS327

Kho dữ liệu

x

15

IS332

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

x

16

IS334

Quản lý dự án hệ thống thông tin

x

17

IS383

Hệ thống thông tin nâng cao

x

18

IS480

Kiến trúc doanh nghiệp

x

19

IS499

KLTN ngành Hệ thống thông tin

x

20

MI201

Toán rời rạc

x

21

NW212

Mạng máy tính

x

22

SE302

Công nghệ phần mềm

x

II. Ngành Truyền thông và mạng máy tính

1

CF231

Lý thuyết thông tin và mã hóa

x

2

CF320

Tín hiệu và hệ thống

x

3

CF321

Xử lý tín hiệu số

x

4

CS110

Kỹ thuật số

x

5

CS311

Lập trình ứng dụng di động

x

6

MA231

Xác suất thống kê ứng dụng

x

7

MA300

Toán chuyên ngành truyền thông dữ liệu

x

8

NW322

Lập trình mạng

x

9

TC300

Mô hình hóa và mô phỏng

x

10

TC313

Kỹ thuật truyền dẫn

x

11

TC314

Kỹ thuật kết nối mạng

x

12

TC316

An ninh mạng truyền thông

x

13

TC411

Mạng không dây đa bước

x

14

TC412

Báo hiệu và điều khiển

x

15

TC413

Chất lượng dịch vụ mạng

x

16

TC414

Tính toán đám mây

x

17

TC415

Mạng cảm biến

x

18

TC417

Vô tuyến nhận thức

x

19

TC418

Lập trình nhúng

x

20

TC420

Thiết kế hệ thống mạng truyền thông

x

21

TC421

Dữ liệu lớn trong IOT

x

22

TC424

Quản lý dự án mạng truyền thông

x

23

TC425

Lập trình ứng dụng IOT

x

24

TC426

Trí tuệ nhân tạo trong IOT

x

25

TC473

Quản lý mạng viễn thông

x

III. Ngành Y tế công cộng

1

EC227

Quản lý tài chính - Kinh tế y tế

x

2

HB212

Sinh lý - Sinh lý bệnh - Miễn dịch

x

3

MA233

Thống kê y học

x

4

MA431

Phân tích số liệu stata

x

5

NA141

Giải phẫu cơ bản

x

6

NA145

Mô phôi - Di truyền

x

7

NA146

Vi sinh vật

x

8

NA147

Ký sinh trùng

x

9

NA162

Hoá - Hoá sinh

x

10

PH111

Nhập môn Y tế công cộng

x

11

PH201

Đạo đức y học

x

12

PH211

Sức khoẻ môi trường cơ bản và PC thảm hoạ

x

13

PH231

Các bệnh thường gặp ở cộng đồng

x

14

PH236

Thực tập cộng đồng 1

x

x

15

PH305

Kế hoạch y tế

x

16

PH315

Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm

x

17

PH321

Dịch tễ học cơ bản và phân loại các bệnh tật

x

18

PH334

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y tế

x

19

PH336

Thực tập cộng đồng 2

x

x

20

PH340

Sức khoẻ nghề nghiệp cơ bản

x

21

PH411

Ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm

x

22

PH424

Nghiên cứu định tính

x

23

PH436

Thực tập cộng đồng 3

x

24

PH439

CĐTN: Sức khoẻ môi trường

x

25

PH441

Sức khoẻ học đường

x

26

PH448

CĐTN: Sức khoẻ nghề nghiệp

x

27

PH499

Khoá luận tốt nghiệp

x

IV. Ngành Dinh dưỡng

1

IN301

Tin học ứng dụng trong dinh dưỡng tiết chế

x

2

NC499

KLTN ngành Dinh dưỡng

x

3

ND337

Triệu chứng, bệnh học Nội khoa

x

4

ND338

Triệu chứng, bệnh học Nhi khoa

x

5

ND339

Triệu chứng, bệnh học Ngoại khoa

x

6

ND340

Triệu chứng, bệnh học Sản phụ khoa

x

7

ND341

Dinh dưỡng tiết chế Nội - Nhi

x

8

ND342

Bệnh học dinh dưỡng

x

9

ND343

Dinh dưỡng tiết chế Ngoại - Sản

x

10

ND448

Dinh dưỡng Tiết chế

x

11

NF217

An toàn vệ sinh thực phẩm

x

12

NF329

Kiểm nghiệm thực phẩm

x

13

NF341

Kỹ thuật chế biến món ăn

x

14

NF450

CĐTN: An toàn thực phẩm

x

15

NS214

Dinh dưỡng cơ sở  

x

16

NS215

Khoa học thực phẩm

x

17

NS220

Dinh dưỡng học đường 

x

18

NS221

Dinh dưỡng người cao tuổi

x

19

NS250

Dinh dưỡng cộng đồng và Văn hóa xã hội

x

20

NS318

GD truyền thông/ Tư vấn dinh dưỡng 

x

21

NS324

Can thiệp Dinh dưỡng

x

22

NS448

Thực tập dinh dưỡng cộng đồng

x

23

NS448

Thực tập tốt nghiệp 

x

24

NS449

CĐTN: Dinh dưỡng cộng đồng

x

V. Ngành Việt Nam học

1

MK338

Marketing du lịch

x

2

TR221

Tổng quan du lịch

x

3

TR222

Địa lí du lịch

x

4

TR223

Bản đồ du lịch

x

5

TR224

Điểm tuyến du lịch Việt Nam - Miền Bắc

x

6

TR225

Điểm tuyến du lịch Việt Nam - Miền Nam

x

7

TR315

Văn hoá Du lịch

x

8

TR326

Nghiệp vụ lữ hành và hướng dẫn du lịch

x

9

TR345

Phát triển du lịch bền vững

x

10

VC214

Văn học hiện đại Việt Nam

x

11

VC303

Văn hoá ứng xử của người Việt

x

12

VC309

Văn bản Hán Nôm Việt Nam

x

13

VC319

Hán Nôm dành cho du lịch

x

14

VC429

Thực tập du lịch

x

15

VP302

Cơ sở truyền thông báo chí

x

16

VP304

Truyền thông đa phương tiện

x

17

VP306

Nghiệp vụ báo chí xuất bản

x

18

VP308

Sự kiện và tổ chức sự kiện

x

19

VP310

Đại cương quảng cáo

x

20

VP311

Tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí

x

21

VP312

Sản xuất chương trình phát thanh truyền hình

x

22

VP412

Thực tập văn hoá - Truyền thông

x


Tin mới

Các tin khác