Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 98/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2019- 2020 

(khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

Ngày 07/11/2019, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểm → Chọn học kỳ → Gửi đi.


Tin mới

Các tin khác